Logo charipickers

Privacy Beleid

 

Charipickers – regels voor online gegevensbescherming

Wij bij Charipickers zijn verheugd over je bezoek aan onze website en danken je voor je interesse in onze onderneming.Binnen Charipickers hechten wij het grootste belang aan de bescherming van je gegevens. Dit document informeert jou over hoe wij bij Charipickers de regels inzake gegevensbescherming naleven, welke informatie wij verzamelen tijdens je bezoek aan onze website en hoe deze gegevens worden gebruikt.Laat ons duidelijk zijn dat je persoonsgegevens uitsluitend gebruikt worden in volgende gevallen; ze zullen in andere gevallen niet worden gebruikt zonder je uitdrukkelijke toestemming.


Algemeen

De verwerking van de persoonsgegevens binnen Charipickers is onderworpen aan het Belgisch recht. Het gebruik van onze diensten waaronder onze website, houdt je toestemming in met onze Privacy Policy die van tijd tot tijd kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden automatisch van kracht na publicatie.


Verzamelen van gegevens

Bij een bezoek aan onze website wordt er automatisch algemene informatie verzameld. Deze informatie wordt niet opgeslagen als persoonsgegevens.De gebruikte webservers slaan volgende gegevens standaard op:

  • De naam van je internet-service provider
  • Je IP-adres
  • De website via dewelke je onze website bezocht
  • De pagina’s die je bezoekt terwijl je onze website raadpleegt


Deze informatie wordt anoniem geanalyseerd. Ze wordt exclusief gebruikt om de inhoud en de functionaliteit van onze website te verbeteren. In het geval gegevens worden doorgegeven aan externe service providers, hebben we technische en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat de regelgeving inzake gegevensbescherming wordt nageleefd.


Verzamelen, registratie en verwerken van persoonsgegevens

Jouw persoonsgegevens worden enkel verzameld wanneer je ons deze verschaft. Dit kan bijvoorbeeld bij het registreren, het invullen van formulieren, het verzenden van e-mails, en bij een vraag om inlichtingen.De door ons verzamelde persoonsgegevens zullen uitsluitend worden gebruikt om onze verplichtingen te vervullen of voor een ander doel op strikte voorwaarde dat je daar uitdrukkelijk mee hebt ingestemd. Je kan je toestemming om je persoonsgegevens te gebruiken te allen tijde wijzigen door een e-mail te sturen waarin je te kennen geeft dat je je toestemming voor de toekomst intrekt, te richten aan de verantwoordelijke voor de gegevensbescherming.Je garandeert dat de gegevens die je meedeelt juist en volledig zijn. Het meedelen van onjuiste, gegevens of gegevens die toebehoren aan derden kan ertoe leiden dat je, tijdelijk of definitief, iedere toegang, geheel of gedeeltelijk wordt ontzegd, tot de diensten van Charipickers.
Wij kunnen je gegevens gebruiken om je rechtstreeks te contacteren, per post, telefonisch of op elektronische wijze zoals via mail of SMS. Bij communicatie via elektronische wijze heb je de mogelijkheid om je uit te schrijven voor toekomstige elektronische communicatie.Charipickers verstrekt geen persoonsgegevens van de geregistreerde gebruiker aan derden, behoudens indien en voor zover:dit als zodanig in de privacy policy is weergegeven;Charipickers daartoe op grond van de wet is gerechtigd en/of wordt verplicht, dan wel hiertoe door een overheidsinstelling of andere regelgevende instantie wordt verzocht;Dit naar het oordeel van Charipickers noodzakelijk is om haar rechten te beschermen, of een misdrijf te voorkomen en de veiligheid van haar werknemers te beschermen;Wanneer de gegevens van de geregistreerde gebruiker al dan niet door middel van Charipickers worden verstrekt aan een derde verwerker, dan krijgt deze verwerker enkel toegang tot de persoonsgegevens van de geregistreerde gebruiker indien dit strikt noodzakelijk is om de door Charipickers opgedragen taken uit te voeren. Charipickers verplicht de door haar ingeschakelde verwerker de persoonsgegevens van de geregistreerde gebruiker niet aan derden te verstrekken of te gebruiken voor enig ander doel dan waarvoor deze gegevens zijn verkregen. Daarnaast heeft Charipickers de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat alle doorgegeven persoonsgegevens worden beschermd.


Recht van toegang en verbetering van gegevens

Je hebt het recht om informatie over al je opgeslagen persoonsgegevens te verkrijgen, ze te ontvangen, te bekijken en indien nodig, te wijzigen of te verwijderen. Hiertoe volstaat het een e-mail te sturen naar de verantwoordelijke voor de gegevensbescherming (zie hieronder voor de contactgegevens). Verwijdering van je persoonsgegevens zal worden uitgevoerd tenzij wij wettelijk verplicht zijn om de betrokken informatie te bewaren.


Bewaren van gegevens

Wij bewaren de persoonsgegevens zo lang als nodig is om de dienst te verrichten die je hebt aangevraagd of waarvoor je toestemming hebt gegeven, mits er geen andersluidende wettelijke bepalingen bestaan.


Veiligheid

Charipickers neemt technische en organisatorische beschermingsmaatregelen om de door jouw vrijgegeven informatie te beschermen tegen opzettelijk of onopzettelijk misbruik, verlies, vernietiging of toegang door onbevoegde personen. Daar waar persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt, wordt de informatie in versleutelde vorm doorgegeven om misbruik van de gegevens door derden te voorkomen. Onze beschermingsmaatregelen worden voortdurend herzien en bijgewerkt in overeenstemming met de nieuwste technologie. Het risico op accidentele of ongeoorloofde vernietiging, verlies, wijziging of toegang tot en enige andere ongeoorloofde verwerking van de gegevens is tot een minimum beperkt. Jammer genoeg kan geen enkel risico volledig worden vermeden. Indien ongeoorloofde toegang wordt verkregen tot de IT-systemen van Charipickers zullen we onmiddellijk alle mogelijke maatregelen treffen om de schade aan en/of de diefstal van de gegevens tot een minimum te beperken.Indien je vragen hebt omtrent ons beleid, staan we steeds voor je klaar. Je kan ons bereiken via info@charipickers.be